Gedenkplaats Joodse stadgenoten 1940-1945


Oprichting van de stichting

Eind vorige eeuw werd de renovatie en restauratie van Gebouw De Haven, Oosthaven 31, voorheen het Joods Centraal Tehuis, voltooid. De eigenaar, de Stichting tot Behoud van het gebouw De Haven, besloot het achter in de tuin van het gebouw gelegen Metaheerhuis te bestemmen als gedenkplaats voor alle tijdens de oorlogsjaren 1940-1945 omgebrachte Joodse inwoners van Gouda. Tijdens een plechtige bijeenkomst werd de gedenkplaats op 17 juni 1994 geopend.

Kort daarna, op 20 februari 1995, werd de Stichting Gouds Metaheerhuis opgericht. De stichting ging optreden als huurder, en koos als doelstelling het beheren van, en bekendheid geven aan het Metaheerhuis als plaats van gedachtenis. Als bestuursvoorzitter werd benoemd ds. H.C. van Itterzon uit Gouda, die deze functie bekleedde tot zijn overlijden in 2010. Zie ook: In Memoriam ds. H.C. van Itterzon.

Ds. H.C. van Itterzon, 1998
Ds. H.C. van Itterzon, 1998
Foto: Martin Droog

Doelstelling

De doelstelling van de Stichting Gouds Metaheerhuis staat omschreven in de oprichtingsakte van 20 februari 1995:

'De Stichting heeft tot doel het voormalige metaheerhuis van het eveneens voormalige Centraal Tehuis voor Israëlieten in Nederland, destijds gevestigd in het pand Oosthaven 31 te Gouda, in te richten en te beheren ter gedachtenis van en herinnering aan de in de oorlogsjaren 1940-1945 omgekomen Goudse Joden.
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door aan het metaheerhuis bekendheid te geven en de nadruk te leggen op de geestelijke, opvoedende en educatieve waarde der gedachtenis.'

De stichting wil het Metaheerhuis plaatselijk breed onder de aandacht brengen. Met name wil ze daarbij accent geven aan de educatieve aspecten van het gedenken, anders gezegd: aan het present stellen van het verleden met het oog op de toekomst.

Bestuur

Het huidige bestuur bestaat uit de volgende leden:

D. Pagrach - voorzitter
mw. M.E. Maassen - secretaris
mw. J.C. Huisman-Mak - penningmeester
R. Blenderman
mw. E.E. Citroen - project Stolpersteine

De bestuursleden ontvangen geen beloning.

Activiteiten

Jaarlijks belegt de stichting op 4 mei, voorafgaande aan de herdenking van de oorlogsslachtoffers op de Markt, een korte plechtigheid bij de gedenkplaats. Belangstellenden zijn hartelijk uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn. Zie ook: 4 Mei.

De stichting wil met name ook aandacht geven aan de educatieve aspecten van het gedenken. Samen met de Stichting 4 en 5 mei Gouda, het Verzetsmuseum Zuid-Holland en de Stichting 21 maart Gouda vormt ze een plaatselijke overleggroep met als doel afstemming te bereiken over het organiseren van activiteiten in de periode tussen 21 maart, Antiracismedag, en 5 mei, Bevrijdingsdag.

Vanuit bovengenoemd overleg bezoeken vertegenwoordigers van de stichting basisscholen. In de hoogste groepen vertellen ze persoonlijke verhalen over ervaringen van Joden in de Tweede Wereldoorlog. Ook worden de leerlingen uitgenodigd een bezoek aan het Metaheerhuis te brengen.

Bezoek Casimirschool
Bezoek Casimirschool aan het Metaheerhuis, april 2010

Naar de gemeente Gouda toe is de stichting gesprekspartner waar het gaat om zaken die van belang zijn waar het Joods historisch Gouda betreft. Zo is de stichting indertijd direct betrokken geweest in het overleg over de locatie van het Joodse Poortje in het kader van het plan voor nieuwbouw en herhuisvesting in het Cultureel Kwartier.

Sinds 2010 is het Goudse project Stolpersteine in de stichting ondergebracht. Het streven is om voor alle omgebrachte Goudse Joden een Stolperstein te plaatsen. Lees meer onder Stolpersteine.

De stichting verleent verder medewerking aan de jaarlijkse Open Monumentendag. De gedenkplaats is dan de gehele dag opengesteld voor publiek.

Open Monumentendag 2009
Toegangspoort gedenkplaats, Open Monumentendag 2009

Financiën

De stichting wordt niet gesubsidieerd; een Vriendenkring van donateurs zorgt voor de benodigde financiële middelen. Zie ook: Donaties.

De Stichting Gouds Metaheerhuis is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Het RSIN/fiscaal nummer is 8041.58.460.

Jaarverslagen

U kunt hier een actueel activiteitenverslag en financieel overzicht als pdf downloaden.


Metaheerhuis